PRIVACY POLICY

Fysio Plijter hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wilt Fysio Plijter heldere en transparante informatie geven over hoe Fysio Plijter omgaat met persoonsgegevens.

Fysio Plijter doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio Plijter houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Fysio Plijter in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Er voor zorgt dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als zodra deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop zal wijzen en deze respecteren.

Fysio Plijter is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN PATIËNTEN

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysio Plijter verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio Plijter de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer;

Uw persoonsgegevens worden door Fysio Plijter opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. Met een bewaartermijn van 15 jaar conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN ZORGVERLENERS

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysio Plijter verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio Plijter de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoon;
 • AGB;

Uw persoonsgegevens worden door Fysio Plijter opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan Fysio Plijter geeft, kan aan derde partijen worden verstrek indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maakt Fysio Plijter gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;
 • Het analyseren van gepseudonimiseerde digitale dossiervoering (EPD) door NIVEL ten behoeve van het Keurmerk Fysiotherapie;

Fysio Plijter geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee Fysio Plijter geen verwerkerovereenkomstheeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Fysio Plijter hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal Fysio Plijter de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.

BINNEN DE EU

Fysio Plijter verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Fysio Plijter verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Fysio Plijter bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Fysio Plijter heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft Fysio Plijter bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Fysio Plijter hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid de systemen;
 • Fysio Plijter pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Fysio Plijter maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Fysio Plijter test en evalueert regelmatig de maatregelen;

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Fysio Plijter van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Fysio Plijter. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Fysio Plijter te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Fysio Plijter kan u vragen om u te legitimeren voordat Fysio Plijter gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
Mag Fysio Plijter uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt Fysio Plijter u hierover direct contact met Jolanda Plijter op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN

Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met Fysio Plijterop!

Contactgegevens

Fysio Plijter
Gezondheidscentrum Florijn
Florijn 10
2353 TC Leiderdorp

0653516285
info@fysioplijter.nl